Różnice pomiędzy funduszem inwestycyjnym otwartym a funduszem zamkniętym

Powered by Drupal
Tak Fundusz Inwestycyjny Otwarty, jak też Fundusz Inwestycyjny Zamknięty są formami zbiorowego inwestowania pieniążków.


O ile jednak ewentualny inwestor może zazwyczaj kupować jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu bez większych ograniczeń, to uczestnictwo w funduszu zamkniętym częstokroć wiąże się z niezbędnością akceptacji pewnych ograniczeń.


Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne otwarte do ich utworzenia konieczna jest akceptacja Komisji Nadzoru Finansowego. Takie zezwolenie mogą dostać wyłącznie funkcjonujące w formie akcyjnej spółki towarzystwa inwestycyjnych funduszy. Jest to jedyny podmiot uprawniony do tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi i reprezentowania funduszy w stosunkach z trzecimi osobami.


fundusze inwestycyjne otwarte
Author: Iain Scott
Source: http://www.flickr.com


Inwestycyjny certyfikat (kliknij aby zobaczyć więcej) jest to papier wartościowy, jaki stanowi tytuł członkostwa w funduszu inwestycyjnym zamkniętym. Certyfikaty dzielą się na tak zwane certyfikaty publiczne na okaziciela, sprzedawane w drodze oferty publicznej, i certyfikaty niepubliczne, nierzadko adresowane do niedużego grona inwestorów. Przeważnie do odbiorców oferty wystosowane zostaje pisemne zaproszenie do zapisania się na certyfikaty funduszu. Liczba wyemitowanych udziałów jest sztywna, może ulec odmianie dopiero w czasie kolejnej emisji. Każdy członek powinien nabyć przynajmniej minimalną liczbę certyfikatów, wskazaną przez emitenta.
Takie certyfikaty muszą być systematycznie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, wyceniane przez emitenta. Papiery wartościowe można nabyć w czasie emisji na rynku pierwotnym, a także na giełdzie, jeśli są one przedmiotem obrotu giełdowego.